SimÇağ Toprak Tahlil Laboratuvarı
Toprak Tahlili, Yaprak ve Sulama Suyu Analizi Laboratuvarı

Pamuk İthalat ve İhracatında Ürün Denetmeni Görevlendirilecek

TwitterFacebook

Pamuk ithalatı ve ihracatının kontrolü kapsamında, kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde bundan böyle Ürün Denetmeni görevlendirilecek. İhracatta kontrol talebi en geç 24 saat, ithalatta ise en geç 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Ekonomi Bakanlığı'nın Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ'i 15 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç piyasa kontrollerinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenirken; Tebliğ, Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük hükümleri gereğince preselenmek üzere çırçırlanacak çiğitli pamuklar ile preselenmiş veya preselenecek mahlıç pamuklarına, çırçırlama ile iplik imalatı esnasında meydana gelen pamuk lifi döküntülerine ve linter pamuklarına ihracat, ithalat ve iç piyasada uygulanacak kontrol şekillerine, çırçır prese fabrikaları ve Pamuk Sorumlu Denetçisinin taşıması gereken asgari şartlara, bunların hak ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

-PAMUK İHRAÇ VE İTHAL EDEN FİRMALARIN TAREKS'TE TANIMLANMASI GEREKİYOR-

Tebliğ'de Türkiye'de üretilen pamukların Kısa Elyaflı (Yerli), Orta Elyaflı (Upland) ve Uzun Elyaflı olarak üç gruba ayrıldığı belirtildi.
Bununla birlikte, pamuk ihraç veya ithal eden firmaların Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS) tanımlanması ve firma adına TAREKS'te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekiyor.
Pamuk ihracatında yapılacak kontroller kapsamında, kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilecek. Kontrol talepleri en geç 24 saat içinde sonuçlandırılacak. İhracat kontrolünde, pamuklar ihraç edilinceye kadar geçen süre içinde özelliklerini kaybetmemesi ve ambalaj, etiketleme ve işaretleme ilgili mevzuata göre yapılmaları şartı aranacak.
Pamuk ithalatının kontrolü kapsamında ise, kontrol başvurusu üzerine pamuk kontrolü için gerekli görülmesi halinde Ürün Denetmeni görevlendirilecek, kontrol talepleri en geç üç iş günü içinde sonuçlandırılacak.

Haber Kaynağı: ANKA Ankara Haber Ajansı - ankaajansi.com.tr